لیست مهارت های آموزشی

( با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور)

نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها


کاربر ICDL جامع
(مهارت هفت گانه)


روزهای زوج
۱۰-۱۲۹۹/۲/۱
۱۷-۱۹ ۹۹/۲/۱
۱۹-۲۱ ۹۹/۲/۱

روزهای فرد
۱۷-۱۹۹۹/۲/۲
۱۹-۲۱۹۹/۲/۲
نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها
راه اندازی
کسب و کار اینترنتی
(بدون کدنویسی)

روزهای زوج

۲۱-۱۹

۹۹/۲/۸
نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها
حسابداری
(ویژه اشتغال به کار)
روزهای زوج۱۷-۱۹۹۹/۹/۲۹
روزهای فرد۱۷-۱۹۹۹/۲/۲
۱۹-۲۱۹۹/۲/۷
نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها
فتوشاپروزهای زوج۲۱-۱۹۹۹/۲/۸
نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها
۳DMAXروزهای زوج۲۱-۱۹۹۹/۲/۸
نام مهارت آموزشیروزهای برگزاری کلاس هاساعت های برگزاری کلاس هاتاریخ شروع کلاس ها

اتوکد
روزهای زوج۲۱-۱۹۹۹/۲/۸
روزهای فرد۱۷-۱۹۹۹/۲/۹